LỄ GIÁP NĂM CỐ ĐẠI VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN TÔ ĐÌNH THANH BIỆT HIỆU : XUYÊN SƠN NHẠN

Môn Phái:

THIẾU LÂM - NỘI QUYỀN - TÂY SƠN NHẠN

 

LỄ GIÁP NĂM

 

CỐ ĐẠI VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN

 

TÔ ĐÌNH THANH 

BIỆT HIỆU : XUYÊN SƠN NHẠN