Mừng Xuân Ất Mùi 2015

    Môn Phái Thiếu Lâm Nội Quyền - Tây Sơn Nhạn

    Kính chúc toàn thể Môn Đồ Tây Sơn Nhạn Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                             Chưởng Môn

                                                                                           Tô Đình Thanh

                                                                                          Xuyên Sơn Nhạn