Tin Buồn Cụ Nguyễn Phúc Châu 1919 thân sinh của Võ Sư Nguyễn Phúc Ẩn ( Hồng Ẩn Nhạn ) đã từ trần ngày 22 tháng 2 năm 2014

Tin Buồn

Cụ Nguyễn Phúc Châu , sinh năm 1919 ,  thân sinh của Võ Sư Nguyễn Phúc Ẩn (Hồng Ẩn Nhạn)

Đã từ trần ngày 22 tháng 2 năm 2014

Thượng thọ : 96 tuổi

Môn Phái Thiếu Lâm - Nội Quyền - Tây Sơn Nhạn thành kính chia buồn đến tang quyến Võ Sư Hồng Ẩn Nhạn , Phó Chưởng Môn Phái Thiếu Lâm - Nội Quyền - Tây Sơn Nhạn

Cầu chúc hương linh cụ sớm về miền cực lạc

 

<p style="text-align: center  

 

Thay Mặt Môn Phái Thiếu Lâm - Nội Quyền - Tây Sơn Nhạn

Chưởng Môn

  Tô Đình Thanh