Hội Đồng Môn Phái THIẾU LÂM - NỘI QUYỀN TÂY SƠN NHẠN

to-dinh-quyen  todinhquyen vo-su-to-dinh-quyen, vo su to dinh quyen

Chưởng Môn Phái Thiếu Lâm - Nội Quyền  Tây Sơn Nhạn

 Võ Sư : TÔ ĐÌNH QUYỀN

Biệt Hiệu : Xuyên Trung Nhạn

 

 

Phó Chưởng Môn

Võ Sư  : Nguyễn Văn Lòng (Xuyên Lâm Nhạn)

Trưởng ban Huấn Luyện

 

 

 

Vo su Xuyen Van Nhan Ngo Thi Ngoc Chi

Phó Chưởng Môn

Võ Sư : Ngô Thị Ngọc Chi (Xuyên Vân Nhạn)

Trưởng Ban Biểu Diễn + Phó ban Huấn Luyện

 

 

 

Trưởng Ban Cố Vấn

 Lão Võ Sư : Châu Văn Ngọc

Biệt Hiệu : Bạch Ngọc Sơn Nhạn

Môn Đồ Tổ Sư Bùi Văn Hóa

 

 

Phó Ban Cố Vấn

 Lão Võ Sư : Lê Đức Minh

Biệt Hiệu : Lưu Hương Nhạn

Môn Đồ Tổ Sư Bùi Văn Hóa

 

 

 

Trưởng Ban Cố Vấn

 Võ Sư : Nguyễn Phúc Ẩn

Biệt Hiệu : Hồng Ẩn Nhạn

 

 

 

Võ Sư Cố Vấn : Nguyễn Văn Cường

Biệt Hiệu : Cường Nhạn

 

 

 

Võ Sư Cố Vấn : Hà Quang Tập

Biệt Hiệu : Hà Quang Nhạn

 

 

Võ Sư Cố Vấn : Võ Văn Phong

Biệt Hiệu : Hồng Phong Nhạn

 

 

 

 

 

Ban Huấn Luyện

 

Võ Sư : Nguyễn Hữu Văn

Biệt Hiệu :  Xuyên Bắc Nhạn

 

 

 

Võ Sư : Nguyễn Hoài Nam

Biệt Hiệu :  Xuyên Nam Nhạn

Trưởng ban Thi Đấu

 

 

Võ Sư : Lương Văn Tấn

Biệt Hiệu :  Xuyên Tây Nhạn

Võ Sư : Trần Văn Thuấn

Biệt Hiệu  : Xuyên Hoàng Nhạn

Phó ban Thi Đấu

 

 

Võ Sư : Tô Đình Vũ

Biệt Hiệu : Xuyên Thông Nhạn

 

 

 

Võ Sư : Ngô Quang Dũng

Biệt Hiệu :  Xuyên Hải Nhạn

Phó ban biểu diễn